Biblijos teminė rodyklė

Raktinis žodis: ginti dieva => angl. defending God


Paieškos langelyje įrašykite temą apibūdinantį žodį arba frazę, pvz. kantrybė tikėjimas

2 Tim 3,14-16
14 O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai.
15 Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje.
16 Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

Job 36,12
12 Bet jei jie nepaklūsta, pražus nuo kardo, mirs, neįgavę išminties.

1 Tim 3,14-16
14 Aš tau rašau apie šiuos dalykus, nors tikiuosi greit atvykti pas tave.
15 Bet jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos ramstis ir pamatas.
16 Ir neginčijamai yra didelė dievotumo paslaptis: Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas Dvasioje, matomas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę.

Job 36,1-33
1 Elihuvas kalbėjo toliau:
2 “Turėk kantrybės dar valandėlę, kad aš kalbėčiau už Dievą.
3 Aš remsiuosi praeitimi ir įrodysiu, kad mano Kūrėjas yra teisus.
4 Mano žodžiai teisingi, turintis tobulą pažinimą yra priešais tave.
5 Dievas yra galingas ir stiprus, tačiau neniekina nieko.
6 Jis nepalieka nedorėlio gyvo, bet apgina nuskriaustojo teises.
7 Jis neatitraukia nuo teisiųjų savo akių, bet su karaliais pasodina soste, įtvirtina ir išaukština juos.
8 Jei jie sukaustomi grandinėmis ir priespaudos metu surišami virvėmis,
9 tai Jis parodo jiems jų darbus ir nusikaltimus.
10 Dievas atveria jų ausis pamokymui ir įsako atsisakyti nusikaltimų.
11 Jei jie paklauso ir tarnauja Jam, praleis savo dienas klestėdami ir metus besidžiaugdami.
12 Bet jei jie nepaklūsta, pražus nuo kardo, mirs, neįgavę išminties.
13 Veidmainiai kaupia širdyje rūstybę, jie nesišaukia Jo, net būdami surišti.
14 Tokie miršta jaunystėje, jų gyvenimas tarp netyrųjų.
15 Jis išgelbsti vargšą iš jo vargo ir atveria jam ausis priespaudos metu.
16 Jis ir tave išlaisvintų ir padengtų tau stalą gėrybėmis.
17 Tu susilaukei nedorėlio bausmės, teismas ir teisingumas pasiekė tave.
18 Būk atsargus, kad Jis nepašalintų tavęs savo rūstybėje, nes tada ir didelė išpirka neišgelbės tavęs.
19 Ar Jis atsižvelgs į tavo turtus? Ne! Nei į auksą, nei į tavo galybę.
20 Nelauk nakties, kai tautos bus pašalintos ir sunaikintos.
21 Saugokis, nepalink į neteisybę, kurią tu pasirinktum vietoje kentėjimų.
22 Dievas išaukštintas savo galybe, kas gali pamokyti kaip Jis?
23 Kas Jam nurodė Jo kelius ir kas Jam pasakytų: ‘Tu klysti’?
24 Atsimink, kad galėtum išaukštinti Jo darbus, kuriuos žmonės matė.
25 Visi žmonės gali juos matyti ir pastebėti iš tolo.
26 Dievas yra didis, ne mums Jį suprasti; Jo metų tu negali suskaičiuoti.
27 Jis padaro iš vandens lašus, iš rūko lietų,
28 kurį debesys lieja gausiai ant žmonių.
29 Kas supras debesų išsidėstymą ir Jo palapinės garsus?
30 Jis paskleidžia savo šviesą ir apdengia jūros gelmes.
31 Jis teisia žmones ir teikia jiems maisto apsčiai.
32 Jis pažaboja žaibus ir įsako jiems smogti į tikslą.
33 Griaustinis praneša apie tai, ir gyvuliai jaučia, kas vyksta”.

Heb 6,1-20
1 Todėl, palikę pradinį Kristaus mokymą, veržkimės prie tobulumo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu,
2 iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prikėlimo ir amžinybės teismo.
3 Jei Dievas leis, ir tai padarysime.
4 Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangiškos dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais,
5 paragavo gerojo Dievo žodžio bei ateinančio amžiaus jėgų
6 ir atpuolė, tų nebeįmanoma vėl grąžinti naujai atgailai, nes jie kryžiuoja sau Dievo Sūnų ir išstato Jį viešai paniekai.
7 Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos želia želmenys, naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaiminimo,
8 bet jeigu ji teželdo erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi, greitai bus prakeikta ir galiausiai sudeginta.
9 Nors taip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių, vedančių į išgelbėjimą dalykų.
10 Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems.
11 Todėl trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą iki galo, kol pasieks visišką vilties užtikrintumą,-
12 kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir kantrybe paveldi pažadus.
13 Kai Dievas davė Abraomui pažadą, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, prisiekė savimi,
14 sakydamas: “Iš tiesų, Aš laiminte palaiminsiu tave, dauginte padauginsiu tave”.
15 Ir Abraomas, kantriai laukdamas, gavo, kas buvo pažadėta.
16 Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos.
17 Todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios nekintamumą, pridėjo priesaiką.
18 Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, atradusius prieglobstį mums skirtoje viltyje.
19 Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun,
20 kur už mus kaip pirmtakas įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiuoju Kunigu Melchizedeko būdu.

Rom 1,16
16 Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui.

Joz 24,15
15 O jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, tai šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti: dievams, kuriems tarnavo jūsų tėvai, gyvenusieji anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje gyvenate. Bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui”.

Iš 3,14
14 Dievas tarė Mozei: “AŠ ESU, KURIS ESU. Sakyk izraelitams: ‘AŠ ESU mane siuntė pas jus’ ”.

Job 37,1-24
1 “Dėl to mano širdis dreba ir pasitraukė iš savo vietos.
2 Klausykite Jo balso, griaudėjimo, kuris sklinda iš Jo burnos.
3 Jis siunčia jį po visą padangę, Jo žaibai iki žemės pakraščių.
4 Po to aidi balsas. Jis sugriaudžia savo didybės balsu ir nieko nepasilieka, kai Jo balsas pasigirsta.
5 Dievas didingai griaudėja savo balsu, Jis daro mums nesuvokiamų dalykų.
6 Sniegui Jis įsako snigti, silpnas ir stiprus lietus priklauso nuo Jo.
7 Kad žmonės pažintų Jo darbą, Jis užantspauduoja žmonių rankas.
8 Tuomet ir žvėrys slepiasi savo lindynėse.
9 Iš pietų ateina audra, iš šiaurės-šaltis.
10 Dievo kvapu padaromas ledas, ir platūs vandenys sustingsta.
11 Jis pripildo debesis drėgmės, iš jų sklinda žaibai.
12 Jie plaukia, kur Jis nukreipia, ir vykdo, ką Jis įsako, visuose žemės kraštuose.
13 Jis tai daro norėdamas sudrausti, palaiminti arba pasigailėti.
14 Jobai, stebėk ir apsvarstyk Dievo nuostabius darbus.
15 Ar žinai, kaip Dievas juos suvaldo ir parodo savo debesies šviesą?
16 Ar žinai, kaip debesys laikosi, šitie nuostabūs darbai To, kuris turi tobulą pažinimą?
17 Ar žinai, kodėl drabužiai įkaista, kai Jis ramina žemę pietų vėju?
18 Ar tu su Juo ištiesei dangaus skliautą tvirtą kaip veidrodį, iš vario nulietą?
19 Pamokyk mus, ką turime Jam sakyti, nes mes nesusigaudome tamsoje.
20 Ar bus Jam pranešta, ką kalbu? Jei žmogus kalbėtų, jis būtų prarytas.
21 Kai debesys uždengia saulę, šviesos nematyti, bet, vėjui papūtus, dangus nuskaidrėja.
22 Iš šiaurės ateina giedra, o Dievas yra bauginančiai didingas.
23 Visagalis mums nepasiekiamas; Jis galingas jėga, tiesa ir teisingumu, Jis neišnaudoja.
24 Todėl žmonės Jo bijo. Jis nepaiso tų, kurie dedasi išmintingi”.

Job 36,19
19 Ar Jis atsižvelgs į tavo turtus? Ne! Nei į auksą, nei į tavo galybę.

Job 36,18
18 Būk atsargus, kad Jis nepašalintų tavęs savo rūstybėje, nes tada ir didelė išpirka neišgelbės tavęs.

Job 35,15
15 Kadangi Jis neaplankė savo rūstybėje ir nekreipė dėmesio į kvailybę,

Job 35,14
14 Nors tu sakai, kad Jo nematai, bet teisingumas yra prieš Jį, todėl pasitikėk Juo.

Job 35,1-16
1 Elihuvas tęsė:
2 “Ar manai, kad tu teisingai kalbi sakydamas: ‘Aš esu teisesnis už Dievą’?
3 Nes tu sakai: ‘Kokia nauda man iš to, jei aš nenusidedu?’
4 Aš atsakysiu tau ir tavo draugams.
5 Pažvelk į dangaus debesis, kurie yra aukštai.
6 Jei nusikaltai, ar Jam pakenkei? Jei savo nuodėmes daugini, ar Jam ką padarai?
7 Jei teisus esi, kokia nauda Jam? Ką Jis gaus iš tavęs?
8 Tavo nedorybės kenkia tokiems kaip tu, ir tavo teisumas naudingas žmogaus sūnui.
9 Didelių vargų prispausti, žmonės šaukiasi pagalbos prieš smurtininkus.
10 Bet niekas neklausia: ‘Kur yra Dievas, mano Kūrėjas, kuris duoda giesmes naktį,
11 kuris sutvėrė mus išmintingesnius už gyvulius ir padangių paukščius?’
12 Ten jie šaukia, bet niekas neatsako dėl piktadarių išdidumo.
13 Dievas nepaiso tuščių kalbų ir Visagalis nekreipia į jas dėmesio.
14 Nors tu sakai, kad Jo nematai, bet teisingumas yra prieš Jį, todėl pasitikėk Juo.
15 Kadangi Jis neaplankė savo rūstybėje ir nekreipė dėmesio į kvailybę,
16 todėl Jobas tuščiai atveria savo burną, išdidžiais žodžiais neišmintingai kalba”.


Paieškos langelyje įrašykite temą apibūdinantį žodį arba frazę, pvz. kantrybė tikėjimas

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas