Kristaus palyginimai

1. Du namai per audrą (Mt 7,24-27; Lk 6,47-49).

2. Dovanoti penkiasdešimt ir penkis šimtus (Lk 7,41-42).

3. Galiūno nugalėjimas (Mk 3,22-30).

4. Sėjėjas, sėkla ir dirva (Mt 13,1-9; 18-23; Mk 4,1-20; Lk 8,4-15).

5. Šėtono raugės Gelbėtojo dirvoje (Mt 13,24-30,36-43).

6. Nuo sėjos iki pjūties (Mk 4,26-29).

7. Galinga garstyčios sėkla (Mt 13,31-32; Mk 4,30-32; Lk 13,18-19).

8. Kepėjo raugas ir dangaus karalystė (Mt 13,33; Lk 13,20-21).

9. Lobio radimas laukuose (Mt 13,44).

10. Perlo kaina (Mt 13,45-46).

11. Sugautų žuvų rūšiavimas (Mt 13,47-50).

12. Išmokytas vyras ir lobynas (Mt 13,52).

13. Seno drabužio lopymas ir senas vynmaišis (Mt 9,16-17; Mk 2,21-22; Lk 5,36-39).

14. Priekaištautojų karta (Mt 11,16-19; Lk 7,31-35).

15. Atleistasis, kuris pats neatleido (Mt 18,23-35).

16. Kaip pažinsi savo artimą (Lk 10,25-37).

17. Septynios dvasios ir iššluoti namai (Mt 12,43-48; Lk 11,24-26).

18. Kvailys bekaupiantis sau turtus (Lk 12,16-21).

19. Tegul jūsų namų žiburiai būna uždegti (Lk 12,32-40; Mt 24,43-44).

20. Nusidedantis tarnas ir begrįžtantis šeimininkas (Mt 24,45-51; Lk 12,42-48).

21. Bevaisis figos medis (Lk 13,6-9).

22. Paskutinės vietos pasirinkimas vestuvių puotoje (Lk 14,7-11).

23. Vargšai ir luoši pakviesti į puotą (Lk 14,15-24).

24. Dingusi avis, pamestas pinigėlis ir sūnaus palaidūno grįžimas (Lk 15,1-32).

25. Gudrus neteisingas ūkvedys (Lk 16,1-13).

26. Pragaras maldauja rojaus (Lk 16,19-31).

27. Kada tai, ką geriausio padarėme, tėra tik pareiga (Lk 17,7-10).

28. Atkakli našlė išvargina teisėją (Lk 15,1-8).

29. Pasipūtęs fariziejus ir nusižeminęs muitininkas (Lk 18,9-14).

30. Kada paskutiniai bus pirmi, ir pirmi - paskutiniai (Mt 20,1-16).

31. Trys sidabro tvarkytojai (Lk 19,11-27).

32. Du sūnūs, kurie persigalvojo (Mt 21,28-32).

33. Blogi vynininkai (Mt 21,33-46; Mk 12,1-12; Lk 20,9-19).

34. Vestuvių svečiai be vestuvinių rūbų (Mt 22,1-14).

35. Figos medis ir ateitis (Mt 24,32-35; Mk 13,28-31; Lk 21,29-33).

36. Penkios užgesusios lempos (Mt 25,1-13).

37. Trys tvarkytojai ir jų talentai (Mt 25,14-30).

38. Avių ir ožių atskyrimas (Mt 25,31-46).

Kiti palyginimai iš Naujojo Testamento

1. Palyginimas su didele marška ir gyviais ant jos (Apd 10,9-22).

2. Palyginimas apie apdovanojimus (1 Kor 3,12-15).

3. Palyginimas apie alyvmedį (Rom 11,13-25).

4. Palyginimas apie dvi moteris, du sūnus ir du kalnus (Gal 4,19-31).

5. Palyginimas apie Dievo ginkluotę (Ef 6,11-17).

6. Palyginimas apie Dievo poilsį (Pažadėtąją Žemę) (Žyd 3,7–4,16).

7. Palyginimas apie du kalnus (Žyd 12,18-24).

8. Palyginimas apie liežuvį (Jok 3).

9. Palyginimas apie septynis šviestuvus (Apr 1,9–3,22).

10. Palyginimas apie septyniais antspaudais užantspauduotą knygą (Apr 5,1-14).

11. Palyginimas apie keturis raitelius (Apr 6,1-8).

12. Palyginimas apie persekiojamą moterį (Apr 12,1-17).

13. Palyginimas apie septyngalvį dešimtragį slibiną (Apr 12,3-4; Apr 13,1).

14. Palyginimas apie kruvinąją paleistuvę (Apr 17).

15. Palyginimas apie išdidžią karalienę (Apr 18).

16. Palyginimas apie tyrą nuotaką (Apr 19,1-10).