Dievo vardas - Jahvė

O jis tarė: "Aš būsiu su tavimi! Ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau: kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui prie šio kalno". "Betgi, - Mozė sakė Dievui, - kai nueisiu pas izraelitus ir sakysiu jiems: 'Jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jus', o jie manęs klaus: 'Koks jo vardas?' - ką aš jiems pasakysiu?" (Iš 3,12-13)

Šis Mozės užduotas klausimas yra natūralus. Esu tikras, kad visi mes būtume to paties paklausę. Mozė bijojo, kad Izraelio vaikai jo nepriims. Jis nežinojo, kaip paaiškinti jiems apie Dievą, ir neįsivaizdavo, kokiu būdu privers izraelitus ateiti prie šio Dievo kalno. Štai su tokiomis bėdomis susidūrė Mozė. Klausykite, ką jam atsakė Dievas.

Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu". Ir tęsė: "Tu taip kalbėsi izraelitams: 'Aš Esu atsiuntė mane pas jus'" (Iš 3,14).

Be abejonių, vardas "AŠ ESU" turi daugiau reikšmių, nei kada nors buvo išreikšta, bet reikėtų atsižvelgti į kelis svarbiausius dalykus. Vardas "AŠ ESU" yra tetragrama - iš keturių raidžių susidedantis žodis. Mes verčiame jį JEHOVA. Dar jis verčiamas JAHVĖ. Kaip jis tariamas? Šis vardas Izraelio vaikams tapo šventas, ir toks šventas, kad jie net užmiršo, kaip jį tarti. Bijodami suteršti Dievo vardą jie jo nevartodavo. Tuomet kuris vardas yra teisingas - Jehova ar Jahvė? To niekas nežino. Bet "AŠ ESU" yra Dievo vardas. 

Pradžios knygoje mes matėme Dievą Kūrėją - Elohim. Tai galingasis Dievas, pats iš savęs egzistuojantis; AŠ ESU, KURIS ESU. Štai toks Dievas siunčia Mozę išvaduoti Izraelio vaikų.

135-os psalmės 13-a eilutėje sakoma: "VIEŠPATIE, amžinai tveria tavo vardas, tavo garsas, VIEŠPATIE, per visas kartas". Vardą "VIEŠPATS" šioje eilutėje galima būtų versti "AŠ ESU, KURIS ESU". Svarbu pamatyti, kad šis vardas kalba apie tai, jog DIEVAS YRA. 


Jėzus vėl prabilo: ,,Aš [esu] pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą" (Jn 8, 12). 

Pastebėkite, kad Jis sako: ,,Aš esu". Šie du žodžiai dažnai kartojasi visoje Biblijoje. Senajame Testamente Jehova yra ,,…AŠ ESU, KURIS ESU…" (Iš 3,14). Iš tikrųjų Šventajame Rašte labai mažai pasakyta apie Dievą. Žinome, kad Jis amžinas, visagalis ir visažinis. Viešpats Jėzus atėjo į šį pasaulį ne tik atpirkti žmogaus, bet ir atskleisti jam Dievo. Apibūdindamas save, Kristus naudoja tokius kasdieninius simbolius, kaip duona, šviesa bei vanduo. Tai labai praplečia mūsų supratimą apie Jį. Tuo, kas paprasta, Jėzus perteikia kai ką nepaprasta; tuo, kas fiziška - kai ką dvasiška; tuo, kas laikina - kai ką amžina; tuo, kas žemiška - kai ką dangiška; tuo, kas ribota - kai ką neribota; tuo, kas ,,čia ir dabar" - kai ką, kas bus ateityje. Sakydamas, kad Jis yra Duona, Vanduo, Gyvenimas ar Šviesa, Jėzus atskleidžia mums Dievą. Tuomet mes suvokiame apie Dievą ir tai, kad Jis patenkina visus mūsų poreikius. Jėzus sakė: ,,Aš esu gyvybės duona!" (Jn 6, 35), ,,Aš - pasaulio šviesa" (Jn 8, 12), ,,Aš esu vartai" (Jn 10, 9), ,,Aš - gerasis ganytojas" (Jn 10, 11), ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas" (Jn 11, 25), ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas" (Jn 14, 6) ir ,,Aš esu vynmedis, o jūs šakelės" (Jn 15, 5). 

Čia Jėzus sako: ,,Aš [esu] pasaulio šviesa". Jis ką tik atskleidė fariziejų bei Rašto aiškintojų nuodėmę. Kadangi šie žmonės buvo lygiai tiek pat kalti, kaip ir moteris, kurią sugavo svetimaujant, jie buvo priversti pasitraukti. Kai įjungiama šviesa, blakės, žiurkės bei šikšnosparniai sprunka slėptis. Šviesa atskleidžia nuodėmę - štai kodėl Rašto aiškintojai ir fariziejai turėjo pasitraukti. 

 

,,Aš [esu] pasaulio šviesa" - tai rimčiausias tvirtinimas iš visų, kuriuos jau skaitėme Jono Evangelijoje. Pirmo Jono laiško pirmo skyriaus 5-oje eilutėje Dievas apibūdinamas kaip Šviesa. Jis yra absoliučiai šventas ir teisus. Netgi fizinė šviesa yra vienas iš sudėtingiausių ir būtiniausių dalykų. Kas žino, kas ji yra iš tikrųjų? Kartais ji juda kaip bangos, o kartais - kaip elementariosios dalelės. Įdomiausia tai, kad žmonės, remdamiesi šiais apibrėžimais arba dėsniais, sugebėjo padaryti nuostabių atradimų. Vieni sako, kad šviesa yra ir bangos, ir dalelės, kiti - kad ji negali būti viena ir kita tuo pačiu metu. Ar šviesa atsiranda dingus tamsai, ar tamsa - dingus šviesai? Ką mes turime galvoje, sakydami: ,,Kambarys prisipildė šviesos"? Ar tai, kad jis pasunkėjo? Be šviesos nebūtų ir spalvų. Raudona rožė yra raudona todėl, kad sugeria visą šviesą, išskyrus raudonąją jos dalį. 

 

Taigi šviesa yra sunkiai suvokiamas reiškinys, tačiau net vaikas apie ją žino pakankamai, kad, įeidamas į tamsų kambarį, įjungtų elektros jungiklį. Jėzus Kristus - Pasaulio Šviesa. Kaip saulė yra fizinis šio pasaulio šviesos šaltinis, taip Jis - dvasinis. Kaip šiandien mažam vaikui gali užtekti nuovokos užsidegti kambaryje šviesą, taip ir kiekvienas - net ,,paikas" (žr. Iz 35, 8) - nusidėjėlis gali ateiti pas Viešpatį Jėzų Kristų. 

 

Daugelis žmonių neigia, jog Kristus yra Pasaulio Šviesa. Jie renkasi vaikščioti žymiai blankesnėje šviesoje. Kaip mėnulis pats nešviečia, bet atspindi saulės šviesą, taip ir civilizacija, kurioje mes šiandien gyvename, yra visa skolinga Kristui. Ligonines, našlaičių namus, labdaros fondus, socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei socialinės rūpybos centrus mes turime todėl, kad į šią žemę atėjo Viešpats Jėzus. O štai problemos visose šiose įstaigose kyla tik dėl to, kad mes per toli nutolome nuo Šviesos. Pasaulis gyvena tarsi mėnesienoje. Šiam senam varganam pasauliui verkiant reikia sugrįžti prie tikrosios Šviesos - Kristaus. 

 

,,Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą". Žmonės mėgino palyginti Kristų - Pasaulio Šviesą - su automobilio priešakiniais žibintais. Drauguži, priešakiniai žibintai nenurodo automobiliui judėjimo krypties. Kas vairuoja automobilį? Žmogus, sėdintis prie vairo. Kristus čia niekuo dėtas. Nemanau, kad automobilio žibintai tinkama iliustracija Kristui. 

Palapinių šventė priminė izraelitams jų stebuklingą išvadavimą iš Egipto vergovės, kai Viešpats, rodydamas kelią per dykumą, ėjo pirma jų ugnies stulpu. Žydai minėjo šį įvykį, kasmet rengdami eitynes su žibintais. Štai ką turėjo galvoje Jėzus, sakydamas: ,,Aš [esu] pasaulio šviesa". Izraelio vaikai sekdavo ugnies stulpu visuomet ir visur. Lygiai taip pat Juo turime sekti ir mes. Juk Viešpats Jėzus yra Pasaulio Šviesa. 


Žydai jam atkirto: ,,Dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas. Juk numirė Abraomas ir pranašai, o tu tvirtini: 'Kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius'. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė. Kuo tu dediesi?" Jėzus atsakė: ,,Jei aš save šlovinčiau, manoji šlovė būtų niekai. Bet yra mano Tėvas, kuris mane šlovina, kurį savo Dievu jūs vadinate. Tik jūs jo nepažįstate, o aš jį pažįstu. Jei sakyčiau jo nepažįstąs, būčiau lygus jums melagis. Bet aš jį pažįstu ir laikausi jo žodžio. Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną; jis ją išvydo ir džiaugėsi". Tada žydai jam sakė: ,,Dar neturi nė penkiasdešimt metų ir esi regėjęs Abraomą?" Jėzus tarė: ,,Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!" Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos (Jn 8, 52-59). 

Ar Abraomas regėjo Kristų? Taip. Visi Senajame Testamente paminėti Dievo pasirodymai žmonėms yra Jėzaus Kristaus pasirodymai. ,,Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus - Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė" (Jn 1, 18). Beje, nors Abraomo kūnas buvo palaidotas Izraelio žemėje, jis pats nebuvo miręs, bet gyveno su Dievu. Jėzus labai aiškiai sako, kad ,,Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena" (Lk 20, 38). 

Liberalūs teologai šiandien moko, kad Jėzus Kristus buvo didis mokytojas, bet neigia, kad Jis tvirtino esąs Dievas. Bet paklausykite, ką sako Jėzus: ,,Pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!" Ne ,,aš buvau", bet ,,AŠ ESU!" Jis yra Jehova, ,,Aš Esu" - Dievas. Žydai puikiai suprato Jėzaus tvirtinimus. Būtent todėl jie griebėsi akmenų, norėdami užmušti Jį už piktžodžiavimą. 

 

Jėzus privertė šiuos žmonės apsispręsti. Jūs taip pat turite priimti sprendimą. Arba Jėzus Kristus yra Tiesa, arba melas. Arba Jis - Dievas ir Gelbėtojas, arba ne. Spręsti jums. Galite priimti Jėzų Kristų arba Jį atmesti. Atminkite, kad jūsų sprendimas nedaro jokios įtakos Jėzaus esybei. Jis bet kuriuo atveju yra ,,Aš Esu", Jehova, amžinasis Dievas. Jūs tik sprendžiate, pripažinti tai ar ne. 

 


Iš J. V. McGee Biblijos studijų ciklo "Kelionė Biblijos puslapiais", kurį transliuoja "Gerosios Naujienos Centras".

Taip pat skaitykite: "Ar įmanoma pažinti Dievą be Evangelijos?"