Dievo-Tėvo, Jėzaus ir Šventosios Dvasios vardai

* Aba ROM 8,15

* Alfa ir Omega APR 22,13

* Amžinasis Dievas ĮST 33,27

* Amžinasis Tėvas IZ 9,6

* Amžių Karalius 1TIM 1,17

* Aprūpintojas PR 22,13-14

* Apvalytojas MAL 3,3

* AŠ ESU JN 8,58

* Atpirkėjas JOB 19,25

* Aukščiausiojo Sūnus LK 1,32

* Brolis MT 25,40

* Dangaus ir žemės Kūrėjas KOL 1,16

* Didysis Ganytojas HEB 13,20

* Dievas Visagalis PR 17,1

* Dievas PR 1,1

* Dievas, kuris mane mato PR 16,13

* Dievo atvaizdas 2KOR 4,4

* Dievo Avinėlis JN 1,29

* Dievo dovana JN 4,10

* Dievo duona JN 6,33

* Dievo Dvasia PR 1,2

* Dievo išmintis 1KOR 1,24

* Dievo jėga 1KOR 1,24

* Dievo kūrinijos pradžia APR 3,14

* Dievo Pateptasis LK 9,20

* Dievo šlovės atspindys Heb 1,3

* Dievo Sūnus MT 27,54

* Dievo žodis. APR 19,13

* Dovydo šaknis APR 22,16

* Dovydo Sūnus MT 1,1

* Duodantis visiems geras dovanas Jok 1,5

* Džiaugsmas PS 43,4

* Emanuelis IZ 7,14

* Esantis čia JN 14,15-18

* Gailestingas Dievas JER 3,12

* Gailestingasis PS 103,8

* Galingasis Dievas IZ 9,6

* Galingasis IZ 60,16

* Gelbėtojas LK 2,11 ROM 11,26

* Geras PS 34,8

* Gerasis ganytojas JN 10,11

* Girdintis mūsų maldas 1JN 5,14

* Guodėjas JN 14,26

* Gydytojas LK 6,17 PS 103,3

* Gynėjas JER 50,34

* Gyvasis akmuo 1PT 2,4

* Gyvasis vanduo JN 4,10

* Gyvenimas JN 14,6

* Gyvenimo duona JN 6,35

* Gyvybės Kūrėjas APD 3,15

* Išgelbėjimas PS 27,1

* Išgelbėjimo priežastis HEB 5,9

* Įsikūnijęs MT 1,23

* Išrinktasis IZ 42,1

* Išsaugotojas JUD 1,1

* Ištikimasis ir Teisusis APR 19,11

* Ištikimasis Liudytojas APR 1,5

* Izraelio valdovas MCH 5,2

* Jaunikis IZ 62,5

* Jehova PS 83,18

* Jėzus MT 1,21

* Jėzus Kristus, mūsų Viešpats ROM 6,23

* Karalių Karalius 1TIM 6,15

* Karalius ZCH 9,9

* Kareivijų Viešpats AG 1,5

* Kelias JN 14,6

* Kertinis akmuo IZ 28,16

* Kristus MT 22,42

* Kristus, gyvojo Dievo Sūnus MT 16,16

* Kūno - bažnyčios galva KOL 1,18 EF 5,23

* Kupinas gerumo bei tiesos IŠ 34,6

* Kūrėjas 1PT 4,19

* Laikantis mane glėbyje ĮST 33,12

* Liudytojas IZ 55,4

* Liūtas iš Judo giminės APR 5,5

* Lydytojo ugnis MAL 3,2

* Maloningas IŠ 34,6

* Meilė 1JN 4,8

* Mesijas JN 4,25

* Mokytojas LK 5,5 JN 13,13 JN 20,16

* Muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis MT 11,19

* Mūsų sielų Ganytojas 1PT 2,25

* Mūsų taika EF 2,14

* Mūsų tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas HEB 12,2

* Naikinanti ugnis ĮST 4,24 Heb 12,29

* Naštų nešėjas PS 68,19

* Nazarietis MT 2,23

* Nemirtingasis 1TIM 1,17

* Neregimasis 1TIM 1,17

* Numalšina mūsų troškulį JN 4,13-14

* Nuodėmių atleidėjas KOL 1,14

* Nuostabusis IZ 9,6

* Omega APR 22,13

* Pagalba PS 46,1

* Palaimintasis vienintelis Valdovas 1TIM 6,15

* Pamatas 1KOR 3,11

* Pasaulio šviesa JN 8,12

* Paschos Avinėlis 1KOR 5,7

* Pasilikite manyje, ir Aš jumyse JN 15,4-5

* Patarėjas IZ 9,6

* Pavydus Dievas IŠ 34,14

* Pirmagimis Rom 8:29 Apr 1,5 Kol 1,15

* Pradžia ir Pabaiga APR 21,6

* Pranašas APD 3,22

* Prieglauda ĮST 33,27

* Prisikėlimas JN 11,25

* Puodžius IZ 64,8

* Ramybės Kunigaikštis IZ 9,6

* Rožė iš Sarono GG 2,1

* Sėkla PR 3,15

* Skausmų vyras IZ 53,3

* Skydas PR 15,1

* Slėnių lelija GG 2,1

* Šlovės Viešpats 1KOR 2,8

* Stiprybė IŠ 15,2

* Sutaikintojas 2KOR 5,18-19

* Šventasis APD 2,27

* Šventoji Dvasia JN 15,26

* Šventųjų Karalius APR 15,3

* Tarnas IZ 42,1

* Tarpininkas 1TIM 2,5

* Teisėjas IZ 33,22 APD 10,42

* Teisingas 1JN 1,9

* Teisumo saulė MAL 4,2

* Teisusis 1JN 2,1

* Tėvas MT 6,9

* Tėvas, esantis danguje MT 6,9

* Tiesa JN 14,6

* Tikrasis Liudytojas APR 3,14

* Tikroji šviesa JN 1,9

* Tobulas MT 5,48

* Tvirtas bokštas PAT 18,10

* Tvirtovė 2SAM 22,2

* Tylus ramus balsas 1KAR 19,12

* Uola 1KOR 10,4

* Užtarėjas 1JN 2,1

* Vadas IZ 55,4

* Vartai JN 10,7

* Vedėjas PS 48,14

* Vertas visos šlovės APR 5,13

* Viengimis Sūnus JN 1,18

* Viešpačių Viešpats 1TIM 6,15

* Viešpaties šlovė IZ 40,5

* Viešpats - Kristus. LK 2,11

* Viešpats JN 13,13

* Viešpats Jėzus Kristus 1KOR 15,57

* Viešpats, mūsų teisumas JER 23,6

* Viešpats, Visagalis Dievas APR 15,3

* Viltis TIT 2,13

* Visa ir visuose KOL 3,11

* Visa ko paveldėtojas HEB 1,2

* Visą žinantis 1JN 3,20

* Visagalis PR 17,1 JER 32,19

* Visiems viešpataujantis Dievas ROM 9,5

* Viską žinantis 1JN 3,20

* Visų tautų laukiamasis AG 2,7

* Visų Viešpats APD 10,36

* Visur esantis PS 139,7-10

* Vynmedis JN 15,5

* Vyriausiasis kunigas HEB 3,1 HEB 4,14 HEB 6,20

* Žemės karalių Valdovas APR 1,5

* Žėrinti aušrinė žvaigždė APR 22,16

* Žmogaus Sūnus MT 8,20

* Žodis JN 1,1 JN 1,14

 

Atgal